#ffb49c

Hexadecimal Color Code

R:255 G:180 B:156

H:15 S:39 B:100

L*:79.78 a*:24.37 b*:23.16

C:0% M:41% Y:35% K:0%

淡い赤系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #ffb49c H:15 S:39 B:100 #e6a28c H:15 S:39 B:90 #cc907c H:15 S:39 B:80 #b37e6d H:15 S:39 B:70 #996c5d H:15 S:39 B:60 #805a4e H:15 S:39 B:50 #66483e H:15 S:39 B:40 #4d362f H:15 S:39 B:30 #33241f H:15 S:39 B:20 #1a1210 H:15 S:39 B:10 #000000 H:15 S:39 B:0
彩度 #ff4000 H:15 S:100 B:100 #ff531a H:15 S:90 B:100 #ff6633 H:15 S:80 B:100 #ff794d H:15 S:70 B:100 #ff8c66 H:15 S:60 B:100 #ff9f80 H:15 S:50 B:100 #ffb399 H:15 S:40 B:100 #ffc6b3 H:15 S:30 B:100 #ffd9cc H:15 S:20 B:100 #ffece6 H:15 S:10 B:100 #ffffff H:15 S:0 B:100
補色 #9cffe6 H:165 S:39 B:100 #9ce6ff H:195 S:39 B:100 #9cb4ff H:225 S:39 B:100
類似色 #ffe69c H:45 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffb49c H:15 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #e6ff9c H:75 S:39 B:100

#ffb49cの配色パターン