#9cffac

Hexadecimal Color Code

R:156 G:255 B:172

H:130 S:39 B:100

L*:92.38 a*:-45.72 b*:30.77

C:40% M:0% Y:48% K:0%

淡い緑系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #9cffac H:130 S:39 B:100 #8ce69b H:130 S:39 B:90 #7ccc8a H:130 S:39 B:80 #6db378 H:130 S:39 B:70 #5d9967 H:130 S:39 B:60 #4e8056 H:130 S:39 B:50 #3e6645 H:130 S:39 B:40 #2f4d34 H:130 S:39 B:30 #1f3322 H:130 S:39 B:20 #101a11 H:130 S:39 B:10 #000000 H:130 S:39 B:0
彩度 #00ff2b H:130 S:100 B:100 #1aff40 H:130 S:90 B:100 #33ff55 H:130 S:80 B:100 #4dff6a H:130 S:70 B:100 #66ff80 H:130 S:60 B:100 #80ff95 H:130 S:50 B:100 #99ffaa H:130 S:40 B:100 #b3ffbf H:130 S:30 B:100 #ccffd5 H:130 S:20 B:100 #e6ffea H:130 S:10 B:100 #ffffff H:130 S:0 B:100
補色 #de9cff H:280 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100
類似色 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #d6ff9c H:85 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #a4ff9c H:115 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cffc5 H:145 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cfff7 H:175 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100

#9cffacの配色パターン