#ff9cbd

Hexadecimal Color Code

R:255 G:156 B:189

H:340 S:39 B:100

L*:75.27 a*:40.94 b*:-1.18

C:0% M:53% Y:7% K:0%

淡い赤紫系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #e68caa H:340 S:39 B:90 #cc7c97 H:340 S:39 B:80 #b36d84 H:340 S:39 B:70 #995d71 H:340 S:39 B:60 #804e5e H:340 S:39 B:50 #663e4b H:340 S:39 B:40 #4d2f39 H:340 S:39 B:30 #331f26 H:340 S:39 B:20 #1a1013 H:340 S:39 B:10 #000000 H:340 S:39 B:0
彩度 #ff0055 H:340 S:100 B:100 #ff1a66 H:340 S:90 B:100 #ff3377 H:340 S:80 B:100 #ff4d88 H:340 S:70 B:100 #ff6699 H:340 S:60 B:100 #ff80aa H:340 S:50 B:100 #ff99bb H:340 S:40 B:100 #ffb3cc H:340 S:30 B:100 #ffccdd H:340 S:20 B:100 #ffe6ee H:340 S:10 B:100 #ffffff H:340 S:0 B:100
補色 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100
類似色 #de9cff H:280 S:39 B:100 #f79cff H:295 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cd6 H:325 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ca4 H:355 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ffc59c H:25 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100

#ff9cbdの配色パターン