#f79cff

Hexadecimal Color Code

R:247 G:156 B:255

H:295 S:39 B:100

L*:76.54 a*:48.95 b*:-35.35

C:20% M:45% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #f79cff H:295 S:39 B:100 #de8ce6 H:295 S:39 B:90 #c57ccc H:295 S:39 B:80 #ad6db3 H:295 S:39 B:70 #945d99 H:295 S:39 B:60 #7b4e80 H:295 S:39 B:50 #633e66 H:295 S:39 B:40 #4a2f4d H:295 S:39 B:30 #311f33 H:295 S:39 B:20 #19101a H:295 S:39 B:10 #000000 H:295 S:39 B:0
彩度 #ea00ff H:295 S:100 B:100 #ec1aff H:295 S:90 B:100 #ee33ff H:295 S:80 B:100 #f04dff H:295 S:70 B:100 #f266ff H:295 S:60 B:100 #f480ff H:295 S:50 B:100 #f799ff H:295 S:40 B:100 #f9b3ff H:295 S:30 B:100 #fbccff H:295 S:20 B:100 #fde6ff H:295 S:10 B:100 #ffffff H:295 S:0 B:100
補色 #d6ff9c H:85 S:39 B:100 #a4ff9c H:115 S:39 B:100 #9cffc5 H:145 S:39 B:100
類似色 #9ca4ff H:235 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #c59cff H:265 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #f79cff H:295 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cd6 H:325 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ca4 H:355 S:39 B:100

#f79cffの配色パターン