#9cacff

Hexadecimal Color Code

R:156 G:172 B:255

H:230 S:39 B:100

L*:72.08 a*:14.31 b*:-42.9

C:44% M:32% Y:0% K:0%

淡い青紫系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #9cacff H:230 S:39 B:100 #8c9be6 H:230 S:39 B:90 #7c8acc H:230 S:39 B:80 #6d78b3 H:230 S:39 B:70 #5d6799 H:230 S:39 B:60 #4e5680 H:230 S:39 B:50 #3e4566 H:230 S:39 B:40 #2f344d H:230 S:39 B:30 #1f2233 H:230 S:39 B:20 #10111a H:230 S:39 B:10 #000000 H:230 S:39 B:0
彩度 #002bff H:230 S:100 B:100 #1a40ff H:230 S:90 B:100 #3355ff H:230 S:80 B:100 #4d6aff H:230 S:70 B:100 #6680ff H:230 S:60 B:100 #8095ff H:230 S:50 B:100 #99aaff H:230 S:40 B:100 #b3bfff H:230 S:30 B:100 #ccd5ff H:230 S:20 B:100 #e6eaff H:230 S:10 B:100 #ffffff H:230 S:0 B:100
補色 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100
類似色 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cf7ff H:185 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9cc5ff H:215 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #a49cff H:245 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #d69cff H:275 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100

#9cacffの配色パターン