#9cbdff

Hexadecimal Color Code

R:156 G:189 B:255

H:220 S:39 B:100

L*:76.48 a*:4.85 b*:-36.06

C:43% M:22% Y:0% K:0%

淡い青紫系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #8caae6 H:220 S:39 B:90 #7c97cc H:220 S:39 B:80 #6d84b3 H:220 S:39 B:70 #5d7199 H:220 S:39 B:60 #4e5e80 H:220 S:39 B:50 #3e4b66 H:220 S:39 B:40 #2f394d H:220 S:39 B:30 #1f2633 H:220 S:39 B:20 #10131a H:220 S:39 B:10 #000000 H:220 S:39 B:0
彩度 #0055ff H:220 S:100 B:100 #1a66ff H:220 S:90 B:100 #3377ff H:220 S:80 B:100 #4d88ff H:220 S:70 B:100 #6699ff H:220 S:60 B:100 #80aaff H:220 S:50 B:100 #99bbff H:220 S:40 B:100 #b3ccff H:220 S:30 B:100 #ccddff H:220 S:20 B:100 #e6eeff H:220 S:10 B:100 #ffffff H:220 S:0 B:100
補色 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100
類似色 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cfff7 H:175 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cd6ff H:205 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ca4ff H:235 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #c59cff H:265 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100

#9cbdffの配色パターン