#ccb39b

Hexadecimal Color Code

R:204 G:179 B:155

H:29 S:24 B:80

L*:74.47 a*:5.24 b*:15.56

C:24% M:32% Y:39% K:0%

灰みの橙系の色

色相 #cc9b9b H:360 S:24 B:80 #cc9ba3 H:350 S:24 B:80 #cc9bab H:340 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #cc9bc4 H:310 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #c49bcc H:290 S:24 B:80 #bc9bcc H:280 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #ab9bcc H:260 S:24 B:80 #a39bcc H:250 S:24 B:80 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #9ba3cc H:230 S:24 B:80 #9babcc H:220 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9bbccc H:200 S:24 B:80 #9bc4cc H:190 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bccc4 H:170 S:24 B:80 #9bccbc H:160 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccab H:140 S:24 B:80 #9bcca3 H:130 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #a3cc9b H:110 S:24 B:80 #abcc9b H:100 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #bccc9b H:80 S:24 B:80 #c4cc9b H:70 S:24 B:80 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccb49b H:30 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9b9b H:0 S:24 B:80
明度 #ffdfc2 H:29 S:24 B:100 #e6c9ae H:29 S:24 B:90 #ccb39b H:29 S:24 B:80 #b39c88 H:29 S:24 B:70 #998674 H:29 S:24 B:60 #807061 H:29 S:24 B:50 #66594e H:29 S:24 B:40 #4d433a H:29 S:24 B:30 #332d27 H:29 S:24 B:20 #1a1613 H:29 S:24 B:10 #000000 H:29 S:24 B:0
彩度 #cc6300 H:29 S:100 B:80 #cc6d14 H:29 S:90 B:80 #cc7829 H:29 S:80 B:80 #cc823d H:29 S:70 B:80 #cc8d52 H:29 S:60 B:80 #cc9766 H:29 S:50 B:80 #cca27a H:29 S:40 B:80 #ccac8f H:29 S:30 B:80 #ccb7a3 H:29 S:20 B:80 #ccc1b8 H:29 S:10 B:80 #cccccc H:29 S:0 B:80
補色 #9bcccb H:179 S:24 B:80 #9bb4cc H:209 S:24 B:80 #9b9ccc H:239 S:24 B:80
類似色 #ccb49b H:31 S:24 B:80 #cca89b H:16 S:24 B:80 #cc9c9b H:1 S:24 B:80 #cca69b H:14 S:24 B:80 #ccb39b H:29 S:24 B:80 #ccbf9b H:44 S:24 B:80 #cccb9b H:59 S:24 B:80 #c1cc9b H:74 S:24 B:80 #b4cc9b H:89 S:24 B:80

#ccb39bの配色パターン