#cc9bcc

Hexadecimal Color Code

R:204 G:155 B:204

H:300 S:24 B:80

L*:69.92 a*:26.48 b*:-18.02

C:25% M:47% Y:0% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #cc9b9b H:360 S:24 B:80 #cc9ba3 H:350 S:24 B:80 #cc9bab H:340 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #cc9bc4 H:310 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #c49bcc H:290 S:24 B:80 #bc9bcc H:280 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #ab9bcc H:260 S:24 B:80 #a39bcc H:250 S:24 B:80 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #9ba3cc H:230 S:24 B:80 #9babcc H:220 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9bbccc H:200 S:24 B:80 #9bc4cc H:190 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bccc4 H:170 S:24 B:80 #9bccbc H:160 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccab H:140 S:24 B:80 #9bcca3 H:130 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #a3cc9b H:110 S:24 B:80 #abcc9b H:100 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #bccc9b H:80 S:24 B:80 #c4cc9b H:70 S:24 B:80 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccb49b H:30 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9b9b H:0 S:24 B:80
明度 #ffc2ff H:300 S:24 B:100 #e6aee6 H:300 S:24 B:90 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #b388b3 H:300 S:24 B:70 #997499 H:300 S:24 B:60 #806180 H:300 S:24 B:50 #664e66 H:300 S:24 B:40 #4d3a4d H:300 S:24 B:30 #332733 H:300 S:24 B:20 #1a131a H:300 S:24 B:10 #000000 H:300 S:24 B:0
彩度 #cc00cc H:300 S:100 B:80 #cc14cc H:300 S:90 B:80 #cc29cc H:300 S:80 B:80 #cc3dcc H:300 S:70 B:80 #cc52cc H:300 S:60 B:80 #cc66cc H:300 S:50 B:80 #cc7acc H:300 S:40 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #cccccc H:300 S:0 B:80
補色 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80
類似色 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #a79bcc H:255 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #c09bcc H:285 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #cc9bc0 H:315 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9ba7 H:345 S:24 B:80 #cc9b9b H:360 S:24 B:80

#cc9bccの配色パターン