#cca39f

Hexadecimal Color Code

R:204 G:163 B:159

H:5 S:22 B:80

L*:70.55 a*:14.48 b*:7.82

C:24% M:42% Y:32% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #ffccc7 H:5 S:22 B:100 #e6b7b3 H:5 S:22 B:90 #cca39f H:5 S:22 B:80 #b38f8b H:5 S:22 B:70 #997a77 H:5 S:22 B:60 #806663 H:5 S:22 B:50 #665150 H:5 S:22 B:40 #4d3d3c H:5 S:22 B:30 #332928 H:5 S:22 B:20 #1a1414 H:5 S:22 B:10 #000000 H:5 S:22 B:0
彩度 #cc1100 H:5 S:100 B:80 #cc2414 H:5 S:90 B:80 #cc3629 H:5 S:80 B:80 #cc493d H:5 S:70 B:80 #cc5c52 H:5 S:60 B:80 #cc6f66 H:5 S:50 B:80 #cc817a H:5 S:40 B:80 #cc948f H:5 S:30 B:80 #cca7a3 H:5 S:20 B:80 #ccb9b8 H:5 S:10 B:80 #cccccc H:5 S:0 B:80
補色 #9fccb9 H:155 S:22 B:80 #9fc8cc H:185 S:22 B:80 #9fb2cc H:215 S:22 B:80
類似色 #ccc89f H:55 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb29f H:25 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cca39f H:5 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #ccb99f H:35 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #c8cc9f H:65 S:22 B:80

#cca39fの配色パターン