#ff9cf7

Hexadecimal Color Code

R:255 G:156 B:247

H:305 S:39 B:100

L*:77.13 a*:49.91 b*:-30.04

C:15% M:47% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #ff9cf7 H:305 S:39 B:100 #e68cde H:305 S:39 B:90 #cc7cc5 H:305 S:39 B:80 #b36dad H:305 S:39 B:70 #995d94 H:305 S:39 B:60 #804e7b H:305 S:39 B:50 #663e63 H:305 S:39 B:40 #4d2f4a H:305 S:39 B:30 #331f31 H:305 S:39 B:20 #1a1019 H:305 S:39 B:10 #000000 H:305 S:39 B:0
彩度 #ff00ea H:305 S:100 B:100 #ff1aec H:305 S:90 B:100 #ff33ee H:305 S:80 B:100 #ff4df0 H:305 S:70 B:100 #ff66f2 H:305 S:60 B:100 #ff80f4 H:305 S:50 B:100 #ff99f7 H:305 S:40 B:100 #ffb3f9 H:305 S:30 B:100 #ffccfb H:305 S:20 B:100 #ffe6fd H:305 S:10 B:100 #ffffff H:305 S:0 B:100
補色 #c5ff9c H:95 S:39 B:100 #9cffa4 H:125 S:39 B:100 #9cffd6 H:155 S:39 B:100
類似色 #a49cff H:245 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #d69cff H:275 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #ff9cf7 H:305 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cc5 H:335 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ffa49c H:5 S:39 B:100

#ff9cf7の配色パターン