#ff9ce8

Hexadecimal Color Code

R:255 G:156 B:232

H:314 S:39 B:100

L*:76.59 a*:47.39 b*:-22.73

C:11% M:49% Y:0% K:0%

淡い赤紫系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #ff9ce8 H:314 S:39 B:100 #e68cd1 H:314 S:39 B:90 #cc7cb9 H:314 S:39 B:80 #b36da2 H:314 S:39 B:70 #995d8b H:314 S:39 B:60 #804e74 H:314 S:39 B:50 #663e5d H:314 S:39 B:40 #4d2f46 H:314 S:39 B:30 #331f2e H:314 S:39 B:20 #1a1017 H:314 S:39 B:10 #000000 H:314 S:39 B:0
彩度 #ff00c4 H:314 S:100 B:100 #ff1ac9 H:314 S:90 B:100 #ff33cf H:314 S:80 B:100 #ff4dd5 H:314 S:70 B:100 #ff66db H:314 S:60 B:100 #ff80e1 H:314 S:50 B:100 #ff99e7 H:314 S:40 B:100 #ffb3ed H:314 S:30 B:100 #ffccf3 H:314 S:20 B:100 #ffe6f9 H:314 S:10 B:100 #ffffff H:314 S:0 B:100
補色 #b6ff9c H:104 S:39 B:100 #9cffb3 H:134 S:39 B:100 #9cffe4 H:164 S:39 B:100
類似色 #b39cff H:254 S:39 B:100 #cc9cff H:269 S:39 B:100 #e49cff H:284 S:39 B:100 #fd9cff H:299 S:39 B:100 #ff9ce8 H:314 S:39 B:100 #ff9ccf H:329 S:39 B:100 #ff9cb6 H:344 S:39 B:100 #ff9c9d H:359 S:39 B:100 #ffb39c H:14 S:39 B:100

#ff9ce8の配色パターン