#ff9cd7

Hexadecimal Color Code

R:255 G:156 B:215

H:324 S:39 B:100

L*:76.03 a*:44.69 b*:-14.31

C:5% M:51% Y:0% K:0%

淡い赤紫系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #ff9cd7 H:324 S:39 B:100 #e68cc2 H:324 S:39 B:90 #cc7cac H:324 S:39 B:80 #b36d97 H:324 S:39 B:70 #995d81 H:324 S:39 B:60 #804e6c H:324 S:39 B:50 #663e56 H:324 S:39 B:40 #4d2f41 H:324 S:39 B:30 #331f2b H:324 S:39 B:20 #1a1016 H:324 S:39 B:10 #000000 H:324 S:39 B:0
彩度 #ff0099 H:324 S:100 B:100 #ff1aa3 H:324 S:90 B:100 #ff33ad H:324 S:80 B:100 #ff4db8 H:324 S:70 B:100 #ff66c2 H:324 S:60 B:100 #ff80cc H:324 S:50 B:100 #ff99d6 H:324 S:40 B:100 #ffb3e0 H:324 S:30 B:100 #ffcceb H:324 S:20 B:100 #ffe6f5 H:324 S:10 B:100 #ffffff H:324 S:0 B:100
補色 #a5ff9c H:114 S:39 B:100 #9cffc3 H:144 S:39 B:100 #9cfff5 H:174 S:39 B:100
類似色 #c39cff H:264 S:39 B:100 #dc9cff H:279 S:39 B:100 #f59cff H:294 S:39 B:100 #ff9cf0 H:309 S:39 B:100 #ff9cd7 H:324 S:39 B:100 #ff9cbe H:339 S:39 B:100 #ff9ca5 H:354 S:39 B:100 #ffaa9c H:9 S:39 B:100 #ffc39c H:24 S:39 B:100

#ff9cd7の配色パターン