#cca37c

Hexadecimal Color Code

R:204 G:163 B:124

H:29 S:39 B:80

L*:69.81 a*:9.84 b*:26

C:25% M:41% Y:53% K:0%

灰みの橙系の色

色相 #cc7c7c H:360 S:39 B:80 #cc7c8a H:350 S:39 B:80 #cc7c97 H:340 S:39 B:80 #cc7ca4 H:330 S:39 B:80 #cc7cb1 H:320 S:39 B:80 #cc7cbf H:310 S:39 B:80 #cc7ccc H:300 S:39 B:80 #bf7ccc H:290 S:39 B:80 #b17ccc H:280 S:39 B:80 #a47ccc H:270 S:39 B:80 #977ccc H:260 S:39 B:80 #8a7ccc H:250 S:39 B:80 #7c7ccc H:240 S:39 B:80 #7c8acc H:230 S:39 B:80 #7c97cc H:220 S:39 B:80 #7ca4cc H:210 S:39 B:80 #7cb1cc H:200 S:39 B:80 #7cbfcc H:190 S:39 B:80 #7ccccc H:180 S:39 B:80 #7cccbf H:170 S:39 B:80 #7cccb1 H:160 S:39 B:80 #7ccca4 H:150 S:39 B:80 #7ccc97 H:140 S:39 B:80 #7ccc8a H:130 S:39 B:80 #7ccc7c H:120 S:39 B:80 #8acc7c H:110 S:39 B:80 #97cc7c H:100 S:39 B:80 #a4cc7c H:90 S:39 B:80 #b1cc7c H:80 S:39 B:80 #bfcc7c H:70 S:39 B:80 #cccc7c H:60 S:39 B:80 #ccbf7c H:50 S:39 B:80 #ccb17c H:40 S:39 B:80 #cca47c H:30 S:39 B:80 #cc977c H:20 S:39 B:80 #cc8a7c H:10 S:39 B:80 #cc7c7c H:0 S:39 B:80
明度 #ffcc9c H:29 S:39 B:100 #e6b78c H:29 S:39 B:90 #cca37c H:29 S:39 B:80 #b38f6d H:29 S:39 B:70 #997a5d H:29 S:39 B:60 #80664e H:29 S:39 B:50 #66513e H:29 S:39 B:40 #4d3d2f H:29 S:39 B:30 #33291f H:29 S:39 B:20 #1a1410 H:29 S:39 B:10 #000000 H:29 S:39 B:0
彩度 #cc6300 H:29 S:100 B:80 #cc6d14 H:29 S:90 B:80 #cc7829 H:29 S:80 B:80 #cc823d H:29 S:70 B:80 #cc8d52 H:29 S:60 B:80 #cc9766 H:29 S:50 B:80 #cca27a H:29 S:40 B:80 #ccac8f H:29 S:30 B:80 #ccb7a3 H:29 S:20 B:80 #ccc1b8 H:29 S:10 B:80 #cccccc H:29 S:0 B:80
補色 #7ccccb H:179 S:39 B:80 #7ca6cc H:209 S:39 B:80 #7c7ecc H:239 S:39 B:80
類似色 #cca67c H:31 S:39 B:80 #cc927c H:16 S:39 B:80 #cc7e7c H:1 S:39 B:80 #cc8f7c H:14 S:39 B:80 #cca37c H:29 S:39 B:80 #ccb77c H:44 S:39 B:80 #cccb7c H:59 S:39 B:80 #b9cc7c H:74 S:39 B:80 #a6cc7c H:89 S:39 B:80

#cca37cの配色パターン