#7ccccc

Hexadecimal Color Code

R:124 G:204 B:204

H:180 S:39 B:80

L*:77.17 a*:-24.44 b*:-7.71

C:53% M:4% Y:26% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc7c7c H:360 S:39 B:80 #cc7c8a H:350 S:39 B:80 #cc7c97 H:340 S:39 B:80 #cc7ca4 H:330 S:39 B:80 #cc7cb1 H:320 S:39 B:80 #cc7cbf H:310 S:39 B:80 #cc7ccc H:300 S:39 B:80 #bf7ccc H:290 S:39 B:80 #b17ccc H:280 S:39 B:80 #a47ccc H:270 S:39 B:80 #977ccc H:260 S:39 B:80 #8a7ccc H:250 S:39 B:80 #7c7ccc H:240 S:39 B:80 #7c8acc H:230 S:39 B:80 #7c97cc H:220 S:39 B:80 #7ca4cc H:210 S:39 B:80 #7cb1cc H:200 S:39 B:80 #7cbfcc H:190 S:39 B:80 #7ccccc H:180 S:39 B:80 #7cccbf H:170 S:39 B:80 #7cccb1 H:160 S:39 B:80 #7ccca4 H:150 S:39 B:80 #7ccc97 H:140 S:39 B:80 #7ccc8a H:130 S:39 B:80 #7ccc7c H:120 S:39 B:80 #8acc7c H:110 S:39 B:80 #97cc7c H:100 S:39 B:80 #a4cc7c H:90 S:39 B:80 #b1cc7c H:80 S:39 B:80 #bfcc7c H:70 S:39 B:80 #cccc7c H:60 S:39 B:80 #ccbf7c H:50 S:39 B:80 #ccb17c H:40 S:39 B:80 #cca47c H:30 S:39 B:80 #cc977c H:20 S:39 B:80 #cc8a7c H:10 S:39 B:80 #cc7c7c H:0 S:39 B:80
明度 #9cffff H:180 S:39 B:100 #8ce6e6 H:180 S:39 B:90 #7ccccc H:180 S:39 B:80 #6db3b3 H:180 S:39 B:70 #5d9999 H:180 S:39 B:60 #4e8080 H:180 S:39 B:50 #3e6666 H:180 S:39 B:40 #2f4d4d H:180 S:39 B:30 #1f3333 H:180 S:39 B:20 #101a1a H:180 S:39 B:10 #000000 H:180 S:39 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #cc7ca4 H:330 S:39 B:80 #cc7c7c H:360 S:39 B:80 #cca47c H:30 S:39 B:80
類似色 #7ccc7c H:120 S:39 B:80 #7ccc90 H:135 S:39 B:80 #7ccca4 H:150 S:39 B:80 #7cccb8 H:165 S:39 B:80 #7ccccc H:180 S:39 B:80 #7cb8cc H:195 S:39 B:80 #7ca4cc H:210 S:39 B:80 #7c90cc H:225 S:39 B:80 #7c7ccc H:240 S:39 B:80

#7cccccの配色パターン