#a3cccc

Hexadecimal Color Code

R:163 G:204 B:204

H:180 S:20 B:80

L*:79.23 a*:-13.43 b*:-4.45

C:41% M:11% Y:22% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #ccffff H:180 S:20 B:100 #b8e6e6 H:180 S:20 B:90 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #8fb3b3 H:180 S:20 B:70 #7a9999 H:180 S:20 B:60 #668080 H:180 S:20 B:50 #526666 H:180 S:20 B:40 #3d4d4d H:180 S:20 B:30 #293333 H:180 S:20 B:20 #141a1a H:180 S:20 B:10 #000000 H:180 S:20 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80
類似色 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #a3ccad H:135 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccc2 H:165 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3c2cc H:195 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3adcc H:225 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80

#a3ccccの配色パターン