#8fcccc

Hexadecimal Color Code

R:143 G:204 B:204

H:180 S:30 B:80

L*:78.1 a*:-19.35 b*:-6.25

C:48% M:7% Y:25% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #b3ffff H:180 S:30 B:100 #a1e6e6 H:180 S:30 B:90 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #7db3b3 H:180 S:30 B:70 #6b9999 H:180 S:30 B:60 #598080 H:180 S:30 B:50 #476666 H:180 S:30 B:40 #364d4d H:180 S:30 B:30 #243333 H:180 S:30 B:20 #121a1a H:180 S:30 B:10 #000000 H:180 S:30 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80
類似色 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #8fcc9e H:135 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fccbd H:165 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fbdcc H:195 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8f9ecc H:225 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80

#8fccccの配色パターン