#7cccbf

Hexadecimal Color Code

R:124 G:204 B:191

H:170 S:39 B:80

L*:76.81 a*:-27.56 b*:-1.24

C:54% M:3% Y:33% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc7c7c H:360 S:39 B:80 #cc7c8a H:350 S:39 B:80 #cc7c97 H:340 S:39 B:80 #cc7ca4 H:330 S:39 B:80 #cc7cb1 H:320 S:39 B:80 #cc7cbf H:310 S:39 B:80 #cc7ccc H:300 S:39 B:80 #bf7ccc H:290 S:39 B:80 #b17ccc H:280 S:39 B:80 #a47ccc H:270 S:39 B:80 #977ccc H:260 S:39 B:80 #8a7ccc H:250 S:39 B:80 #7c7ccc H:240 S:39 B:80 #7c8acc H:230 S:39 B:80 #7c97cc H:220 S:39 B:80 #7ca4cc H:210 S:39 B:80 #7cb1cc H:200 S:39 B:80 #7cbfcc H:190 S:39 B:80 #7ccccc H:180 S:39 B:80 #7cccbf H:170 S:39 B:80 #7cccb1 H:160 S:39 B:80 #7ccca4 H:150 S:39 B:80 #7ccc97 H:140 S:39 B:80 #7ccc8a H:130 S:39 B:80 #7ccc7c H:120 S:39 B:80 #8acc7c H:110 S:39 B:80 #97cc7c H:100 S:39 B:80 #a4cc7c H:90 S:39 B:80 #b1cc7c H:80 S:39 B:80 #bfcc7c H:70 S:39 B:80 #cccc7c H:60 S:39 B:80 #ccbf7c H:50 S:39 B:80 #ccb17c H:40 S:39 B:80 #cca47c H:30 S:39 B:80 #cc977c H:20 S:39 B:80 #cc8a7c H:10 S:39 B:80 #cc7c7c H:0 S:39 B:80
明度 #9cffee H:170 S:39 B:100 #8ce6d7 H:170 S:39 B:90 #7cccbf H:170 S:39 B:80 #6db3a7 H:170 S:39 B:70 #5d998f H:170 S:39 B:60 #4e8077 H:170 S:39 B:50 #3e665f H:170 S:39 B:40 #2f4d48 H:170 S:39 B:30 #1f3330 H:170 S:39 B:20 #101a18 H:170 S:39 B:10 #000000 H:170 S:39 B:0
彩度 #00ccaa H:170 S:100 B:80 #14ccad H:170 S:90 B:80 #29ccb1 H:170 S:80 B:80 #3dccb4 H:170 S:70 B:80 #52ccb8 H:170 S:60 B:80 #66ccbb H:170 S:50 B:80 #7accbe H:170 S:40 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #cccccc H:170 S:0 B:80
補色 #cc7cb1 H:320 S:39 B:80 #cc7c8a H:350 S:39 B:80 #cc977c H:20 S:39 B:80
類似色 #8acc7c H:110 S:39 B:80 #7ccc83 H:125 S:39 B:80 #7ccc97 H:140 S:39 B:80 #7cccab H:155 S:39 B:80 #7cccbf H:170 S:39 B:80 #7cc5cc H:185 S:39 B:80 #7cb1cc H:200 S:39 B:80 #7c9ecc H:215 S:39 B:80 #7c8acc H:230 S:39 B:80

#7cccbfの配色パターン