#cc9f9b

Hexadecimal Color Code

R:204 G:159 B:155

H:5 S:24 B:80

L*:69.47 a*:16.07 b*:8.49

C:24% M:44% Y:33% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc9b9b H:360 S:24 B:80 #cc9ba3 H:350 S:24 B:80 #cc9bab H:340 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #cc9bc4 H:310 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #c49bcc H:290 S:24 B:80 #bc9bcc H:280 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #ab9bcc H:260 S:24 B:80 #a39bcc H:250 S:24 B:80 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #9ba3cc H:230 S:24 B:80 #9babcc H:220 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9bbccc H:200 S:24 B:80 #9bc4cc H:190 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bccc4 H:170 S:24 B:80 #9bccbc H:160 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccab H:140 S:24 B:80 #9bcca3 H:130 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #a3cc9b H:110 S:24 B:80 #abcc9b H:100 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #bccc9b H:80 S:24 B:80 #c4cc9b H:70 S:24 B:80 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccb49b H:30 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9b9b H:0 S:24 B:80
明度 #ffc7c2 H:5 S:24 B:100 #e6b3ae H:5 S:24 B:90 #cc9f9b H:5 S:24 B:80 #b38b88 H:5 S:24 B:70 #997774 H:5 S:24 B:60 #806361 H:5 S:24 B:50 #66504e H:5 S:24 B:40 #4d3c3a H:5 S:24 B:30 #332827 H:5 S:24 B:20 #1a1413 H:5 S:24 B:10 #000000 H:5 S:24 B:0
彩度 #cc1100 H:5 S:100 B:80 #cc2414 H:5 S:90 B:80 #cc3629 H:5 S:80 B:80 #cc493d H:5 S:70 B:80 #cc5c52 H:5 S:60 B:80 #cc6f66 H:5 S:50 B:80 #cc817a H:5 S:40 B:80 #cc948f H:5 S:30 B:80 #cca7a3 H:5 S:20 B:80 #ccb9b8 H:5 S:10 B:80 #cccccc H:5 S:0 B:80
補色 #9bccb8 H:155 S:24 B:80 #9bc8cc H:185 S:24 B:80 #9bafcc H:215 S:24 B:80
類似色 #ccc89b H:55 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccaf9b H:25 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9f9b H:5 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #ccb89b H:35 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #c8cc9b H:65 S:24 B:80

#cc9f9bの配色パターン