#7ecccc

Hexadecimal Color Code

R:126 G:204 B:204

H:180 S:38 B:80

L*:77.26 a*:-23.93 b*:-7.57

C:53% M:4% Y:26% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc7e7e H:360 S:38 B:80 #cc7e8b H:350 S:38 B:80 #cc7e98 H:340 S:38 B:80 #cc7ea5 H:330 S:38 B:80 #cc7eb2 H:320 S:38 B:80 #cc7ebf H:310 S:38 B:80 #cc7ecc H:300 S:38 B:80 #bf7ecc H:290 S:38 B:80 #b27ecc H:280 S:38 B:80 #a57ecc H:270 S:38 B:80 #987ecc H:260 S:38 B:80 #8b7ecc H:250 S:38 B:80 #7e7ecc H:240 S:38 B:80 #7e8bcc H:230 S:38 B:80 #7e98cc H:220 S:38 B:80 #7ea5cc H:210 S:38 B:80 #7eb2cc H:200 S:38 B:80 #7ebfcc H:190 S:38 B:80 #7ecccc H:180 S:38 B:80 #7eccbf H:170 S:38 B:80 #7eccb2 H:160 S:38 B:80 #7ecca5 H:150 S:38 B:80 #7ecc98 H:140 S:38 B:80 #7ecc8b H:130 S:38 B:80 #7ecc7e H:120 S:38 B:80 #8bcc7e H:110 S:38 B:80 #98cc7e H:100 S:38 B:80 #a5cc7e H:90 S:38 B:80 #b2cc7e H:80 S:38 B:80 #bfcc7e H:70 S:38 B:80 #cccc7e H:60 S:38 B:80 #ccbf7e H:50 S:38 B:80 #ccb27e H:40 S:38 B:80 #cca57e H:30 S:38 B:80 #cc987e H:20 S:38 B:80 #cc8b7e H:10 S:38 B:80 #cc7e7e H:0 S:38 B:80
明度 #9effff H:180 S:38 B:100 #8ee6e6 H:180 S:38 B:90 #7ecccc H:180 S:38 B:80 #6fb3b3 H:180 S:38 B:70 #5f9999 H:180 S:38 B:60 #4f8080 H:180 S:38 B:50 #3f6666 H:180 S:38 B:40 #2f4d4d H:180 S:38 B:30 #203333 H:180 S:38 B:20 #101a1a H:180 S:38 B:10 #000000 H:180 S:38 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #cc7ea5 H:330 S:38 B:80 #cc7e7e H:360 S:38 B:80 #cca57e H:30 S:38 B:80
類似色 #7ecc7e H:120 S:38 B:80 #7ecc92 H:135 S:38 B:80 #7ecca5 H:150 S:38 B:80 #7eccb9 H:165 S:38 B:80 #7ecccc H:180 S:38 B:80 #7eb9cc H:195 S:38 B:80 #7ea5cc H:210 S:38 B:80 #7e92cc H:225 S:38 B:80 #7e7ecc H:240 S:38 B:80

#7eccccの配色パターン