#b2cc7e

Hexadecimal Color Code

R:178 G:204 B:126

H:80 S:38 B:80

L*:78.55 a*:-21.59 b*:36.01

C:38% M:11% Y:61% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc7e7e H:360 S:38 B:80 #cc7e8b H:350 S:38 B:80 #cc7e98 H:340 S:38 B:80 #cc7ea5 H:330 S:38 B:80 #cc7eb2 H:320 S:38 B:80 #cc7ebf H:310 S:38 B:80 #cc7ecc H:300 S:38 B:80 #bf7ecc H:290 S:38 B:80 #b27ecc H:280 S:38 B:80 #a57ecc H:270 S:38 B:80 #987ecc H:260 S:38 B:80 #8b7ecc H:250 S:38 B:80 #7e7ecc H:240 S:38 B:80 #7e8bcc H:230 S:38 B:80 #7e98cc H:220 S:38 B:80 #7ea5cc H:210 S:38 B:80 #7eb2cc H:200 S:38 B:80 #7ebfcc H:190 S:38 B:80 #7ecccc H:180 S:38 B:80 #7eccbf H:170 S:38 B:80 #7eccb2 H:160 S:38 B:80 #7ecca5 H:150 S:38 B:80 #7ecc98 H:140 S:38 B:80 #7ecc8b H:130 S:38 B:80 #7ecc7e H:120 S:38 B:80 #8bcc7e H:110 S:38 B:80 #98cc7e H:100 S:38 B:80 #a5cc7e H:90 S:38 B:80 #b2cc7e H:80 S:38 B:80 #bfcc7e H:70 S:38 B:80 #cccc7e H:60 S:38 B:80 #ccbf7e H:50 S:38 B:80 #ccb27e H:40 S:38 B:80 #cca57e H:30 S:38 B:80 #cc987e H:20 S:38 B:80 #cc8b7e H:10 S:38 B:80 #cc7e7e H:0 S:38 B:80
明度 #dfff9e H:80 S:38 B:100 #c8e68e H:80 S:38 B:90 #b2cc7e H:80 S:38 B:80 #9cb36f H:80 S:38 B:70 #86995f H:80 S:38 B:60 #6f804f H:80 S:38 B:50 #59663f H:80 S:38 B:40 #434d2f H:80 S:38 B:30 #2d3320 H:80 S:38 B:20 #161a10 H:80 S:38 B:10 #000000 H:80 S:38 B:0
彩度 #88cc00 H:80 S:100 B:80 #8fcc14 H:80 S:90 B:80 #96cc29 H:80 S:80 B:80 #9ccc3d H:80 S:70 B:80 #a3cc52 H:80 S:60 B:80 #aacc66 H:80 S:50 B:80 #b1cc7a H:80 S:40 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #cccccc H:80 S:0 B:80
補色 #7e8bcc H:230 S:38 B:80 #987ecc H:260 S:38 B:80 #bf7ecc H:290 S:38 B:80
類似色 #cc987e H:20 S:38 B:80 #ccac7e H:35 S:38 B:80 #ccbf7e H:50 S:38 B:80 #c6cc7e H:65 S:38 B:80 #b2cc7e H:80 S:38 B:80 #9fcc7e H:95 S:38 B:80 #8bcc7e H:110 S:38 B:80 #7ecc85 H:125 S:38 B:80 #7ecc98 H:140 S:38 B:80

#b2cc7eの配色パターン