#cc7ecc

Hexadecimal Color Code

R:204 G:126 B:204

H:300 S:38 B:80

L*:63.44 a*:42.19 b*:-27.93

C:29% M:59% Y:0% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #cc7e7e H:360 S:38 B:80 #cc7e8b H:350 S:38 B:80 #cc7e98 H:340 S:38 B:80 #cc7ea5 H:330 S:38 B:80 #cc7eb2 H:320 S:38 B:80 #cc7ebf H:310 S:38 B:80 #cc7ecc H:300 S:38 B:80 #bf7ecc H:290 S:38 B:80 #b27ecc H:280 S:38 B:80 #a57ecc H:270 S:38 B:80 #987ecc H:260 S:38 B:80 #8b7ecc H:250 S:38 B:80 #7e7ecc H:240 S:38 B:80 #7e8bcc H:230 S:38 B:80 #7e98cc H:220 S:38 B:80 #7ea5cc H:210 S:38 B:80 #7eb2cc H:200 S:38 B:80 #7ebfcc H:190 S:38 B:80 #7ecccc H:180 S:38 B:80 #7eccbf H:170 S:38 B:80 #7eccb2 H:160 S:38 B:80 #7ecca5 H:150 S:38 B:80 #7ecc98 H:140 S:38 B:80 #7ecc8b H:130 S:38 B:80 #7ecc7e H:120 S:38 B:80 #8bcc7e H:110 S:38 B:80 #98cc7e H:100 S:38 B:80 #a5cc7e H:90 S:38 B:80 #b2cc7e H:80 S:38 B:80 #bfcc7e H:70 S:38 B:80 #cccc7e H:60 S:38 B:80 #ccbf7e H:50 S:38 B:80 #ccb27e H:40 S:38 B:80 #cca57e H:30 S:38 B:80 #cc987e H:20 S:38 B:80 #cc8b7e H:10 S:38 B:80 #cc7e7e H:0 S:38 B:80
明度 #ff9eff H:300 S:38 B:100 #e68ee6 H:300 S:38 B:90 #cc7ecc H:300 S:38 B:80 #b36fb3 H:300 S:38 B:70 #995f99 H:300 S:38 B:60 #804f80 H:300 S:38 B:50 #663f66 H:300 S:38 B:40 #4d2f4d H:300 S:38 B:30 #332033 H:300 S:38 B:20 #1a101a H:300 S:38 B:10 #000000 H:300 S:38 B:0
彩度 #cc00cc H:300 S:100 B:80 #cc14cc H:300 S:90 B:80 #cc29cc H:300 S:80 B:80 #cc3dcc H:300 S:70 B:80 #cc52cc H:300 S:60 B:80 #cc66cc H:300 S:50 B:80 #cc7acc H:300 S:40 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #cccccc H:300 S:0 B:80
補色 #a5cc7e H:90 S:38 B:80 #7ecc7e H:120 S:38 B:80 #7ecca5 H:150 S:38 B:80
類似色 #7e7ecc H:240 S:38 B:80 #927ecc H:255 S:38 B:80 #a57ecc H:270 S:38 B:80 #b97ecc H:285 S:38 B:80 #cc7ecc H:300 S:38 B:80 #cc7eb9 H:315 S:38 B:80 #cc7ea5 H:330 S:38 B:80 #cc7e92 H:345 S:38 B:80 #cc7e7e H:360 S:38 B:80

#cc7eccの配色パターン