#ffb5b4

Hexadecimal Color Code

R:255 G:181 B:180

H:1 S:29 B:100

L*:80.51 a*:26.74 b*:11.28

C:0% M:41% Y:21% K:0%

淡い赤系の色

色相 #ffb5b5 H:360 S:29 B:100 #ffb5c1 H:350 S:29 B:100 #ffb5ce H:340 S:29 B:100 #ffb5da H:330 S:29 B:100 #ffb5e6 H:320 S:29 B:100 #ffb5f3 H:310 S:29 B:100 #ffb5ff H:300 S:29 B:100 #f3b5ff H:290 S:29 B:100 #e6b5ff H:280 S:29 B:100 #dab5ff H:270 S:29 B:100 #ceb5ff H:260 S:29 B:100 #c1b5ff H:250 S:29 B:100 #b5b5ff H:240 S:29 B:100 #b5c1ff H:230 S:29 B:100 #b5ceff H:220 S:29 B:100 #b5daff H:210 S:29 B:100 #b5e6ff H:200 S:29 B:100 #b5f3ff H:190 S:29 B:100 #b5ffff H:180 S:29 B:100 #b5fff3 H:170 S:29 B:100 #b5ffe6 H:160 S:29 B:100 #b5ffda H:150 S:29 B:100 #b5ffce H:140 S:29 B:100 #b5ffc1 H:130 S:29 B:100 #b5ffb5 H:120 S:29 B:100 #c1ffb5 H:110 S:29 B:100 #ceffb5 H:100 S:29 B:100 #daffb5 H:90 S:29 B:100 #e6ffb5 H:80 S:29 B:100 #f3ffb5 H:70 S:29 B:100 #ffffb5 H:60 S:29 B:100 #fff3b5 H:50 S:29 B:100 #ffe6b5 H:40 S:29 B:100 #ffdab5 H:30 S:29 B:100 #ffceb5 H:20 S:29 B:100 #ffc1b5 H:10 S:29 B:100 #ffb5b5 H:0 S:29 B:100
明度 #ffb6b5 H:1 S:29 B:100 #e6a4a3 H:1 S:29 B:90 #cc9291 H:1 S:29 B:80 #b3807f H:1 S:29 B:70 #996d6d H:1 S:29 B:60 #805b5b H:1 S:29 B:50 #664948 H:1 S:29 B:40 #4d3736 H:1 S:29 B:30 #332424 H:1 S:29 B:20 #1a1212 H:1 S:29 B:10 #000000 H:1 S:29 B:0
彩度 #ff0400 H:1 S:100 B:100 #ff1d1a H:1 S:90 B:100 #ff3633 H:1 S:80 B:100 #ff4f4d H:1 S:70 B:100 #ff6966 H:1 S:60 B:100 #ff8280 H:1 S:50 B:100 #ff9b99 H:1 S:40 B:100 #ffb4b3 H:1 S:30 B:100 #ffcdcc H:1 S:20 B:100 #ffe6e6 H:1 S:10 B:100 #ffffff H:1 S:0 B:100
補色 #b5ffdb H:151 S:29 B:100 #b5feff H:181 S:29 B:100 #b5d9ff H:211 S:29 B:100
類似色 #fffeb5 H:59 S:29 B:100 #ffebb5 H:44 S:29 B:100 #ffd9b5 H:29 S:29 B:100 #ffc6b5 H:14 S:29 B:100 #ffb6b5 H:1 S:29 B:100 #ffc9b5 H:16 S:29 B:100 #ffdbb5 H:31 S:29 B:100 #ffeeb5 H:46 S:29 B:100 #feffb5 H:61 S:29 B:100

#ffb5b4の配色パターン