#ffb5ff

Hexadecimal Color Code

R:255 G:181 B:255

H:300 S:29 B:100

L*:82.66 a*:38.43 b*:-25.88

C:12% M:37% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ffb5b5 H:360 S:29 B:100 #ffb5c1 H:350 S:29 B:100 #ffb5ce H:340 S:29 B:100 #ffb5da H:330 S:29 B:100 #ffb5e6 H:320 S:29 B:100 #ffb5f3 H:310 S:29 B:100 #ffb5ff H:300 S:29 B:100 #f3b5ff H:290 S:29 B:100 #e6b5ff H:280 S:29 B:100 #dab5ff H:270 S:29 B:100 #ceb5ff H:260 S:29 B:100 #c1b5ff H:250 S:29 B:100 #b5b5ff H:240 S:29 B:100 #b5c1ff H:230 S:29 B:100 #b5ceff H:220 S:29 B:100 #b5daff H:210 S:29 B:100 #b5e6ff H:200 S:29 B:100 #b5f3ff H:190 S:29 B:100 #b5ffff H:180 S:29 B:100 #b5fff3 H:170 S:29 B:100 #b5ffe6 H:160 S:29 B:100 #b5ffda H:150 S:29 B:100 #b5ffce H:140 S:29 B:100 #b5ffc1 H:130 S:29 B:100 #b5ffb5 H:120 S:29 B:100 #c1ffb5 H:110 S:29 B:100 #ceffb5 H:100 S:29 B:100 #daffb5 H:90 S:29 B:100 #e6ffb5 H:80 S:29 B:100 #f3ffb5 H:70 S:29 B:100 #ffffb5 H:60 S:29 B:100 #fff3b5 H:50 S:29 B:100 #ffe6b5 H:40 S:29 B:100 #ffdab5 H:30 S:29 B:100 #ffceb5 H:20 S:29 B:100 #ffc1b5 H:10 S:29 B:100 #ffb5b5 H:0 S:29 B:100
明度 #ffb5ff H:300 S:29 B:100 #e6a3e6 H:300 S:29 B:90 #cc91cc H:300 S:29 B:80 #b37fb3 H:300 S:29 B:70 #996d99 H:300 S:29 B:60 #805b80 H:300 S:29 B:50 #664866 H:300 S:29 B:40 #4d364d H:300 S:29 B:30 #332433 H:300 S:29 B:20 #1a121a H:300 S:29 B:10 #000000 H:300 S:29 B:0
彩度 #ff00ff H:300 S:100 B:100 #ff1aff H:300 S:90 B:100 #ff33ff H:300 S:80 B:100 #ff4dff H:300 S:70 B:100 #ff66ff H:300 S:60 B:100 #ff80ff H:300 S:50 B:100 #ff99ff H:300 S:40 B:100 #ffb3ff H:300 S:30 B:100 #ffccff H:300 S:20 B:100 #ffe6ff H:300 S:10 B:100 #ffffff H:300 S:0 B:100
補色 #daffb5 H:90 S:29 B:100 #b5ffb5 H:120 S:29 B:100 #b5ffda H:150 S:29 B:100
類似色 #b5b5ff H:240 S:29 B:100 #c8b5ff H:255 S:29 B:100 #dab5ff H:270 S:29 B:100 #edb5ff H:285 S:29 B:100 #ffb5ff H:300 S:29 B:100 #ffb5ed H:315 S:29 B:100 #ffb5da H:330 S:29 B:100 #ffb5c8 H:345 S:29 B:100 #ffb5b5 H:360 S:29 B:100

#ffb5ffの配色パターン