#cc9e9d

Hexadecimal Color Code

R:204 G:158 B:157

H:1 S:23 B:80

L*:69.27 a*:16.91 b*:7.1

C:24% M:44% Y:32% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc9d9d H:360 S:23 B:80 #cc9da5 H:350 S:23 B:80 #cc9dad H:340 S:23 B:80 #cc9db5 H:330 S:23 B:80 #cc9dbc H:320 S:23 B:80 #cc9dc4 H:310 S:23 B:80 #cc9dcc H:300 S:23 B:80 #c49dcc H:290 S:23 B:80 #bc9dcc H:280 S:23 B:80 #b59dcc H:270 S:23 B:80 #ad9dcc H:260 S:23 B:80 #a59dcc H:250 S:23 B:80 #9d9dcc H:240 S:23 B:80 #9da5cc H:230 S:23 B:80 #9dadcc H:220 S:23 B:80 #9db5cc H:210 S:23 B:80 #9dbccc H:200 S:23 B:80 #9dc4cc H:190 S:23 B:80 #9dcccc H:180 S:23 B:80 #9dccc4 H:170 S:23 B:80 #9dccbc H:160 S:23 B:80 #9dccb5 H:150 S:23 B:80 #9dccad H:140 S:23 B:80 #9dcca5 H:130 S:23 B:80 #9dcc9d H:120 S:23 B:80 #a5cc9d H:110 S:23 B:80 #adcc9d H:100 S:23 B:80 #b5cc9d H:90 S:23 B:80 #bccc9d H:80 S:23 B:80 #c4cc9d H:70 S:23 B:80 #cccc9d H:60 S:23 B:80 #ccc49d H:50 S:23 B:80 #ccbc9d H:40 S:23 B:80 #ccb59d H:30 S:23 B:80 #ccad9d H:20 S:23 B:80 #cca59d H:10 S:23 B:80 #cc9d9d H:0 S:23 B:80
明度 #ffc5c4 H:1 S:23 B:100 #e6b2b1 H:1 S:23 B:90 #cc9e9d H:1 S:23 B:80 #b38a89 H:1 S:23 B:70 #997676 H:1 S:23 B:60 #806362 H:1 S:23 B:50 #664f4f H:1 S:23 B:40 #4d3b3b H:1 S:23 B:30 #332727 H:1 S:23 B:20 #1a1414 H:1 S:23 B:10 #000000 H:1 S:23 B:0
彩度 #cc0300 H:1 S:100 B:80 #cc1714 H:1 S:90 B:80 #cc2c29 H:1 S:80 B:80 #cc403d H:1 S:70 B:80 #cc5452 H:1 S:60 B:80 #cc6866 H:1 S:50 B:80 #cc7c7a H:1 S:40 B:80 #cc908f H:1 S:30 B:80 #cca4a3 H:1 S:20 B:80 #ccb8b8 H:1 S:10 B:80 #cccccc H:1 S:0 B:80
補色 #9dccb5 H:151 S:23 B:80 #9dcbcc H:181 S:23 B:80 #9db4cc H:211 S:23 B:80
類似色 #cccb9d H:59 S:23 B:80 #ccbf9d H:44 S:23 B:80 #ccb49d H:29 S:23 B:80 #cca89d H:14 S:23 B:80 #cc9e9d H:1 S:23 B:80 #ccaa9d H:16 S:23 B:80 #ccb59d H:31 S:23 B:80 #ccc19d H:46 S:23 B:80 #cbcc9d H:61 S:23 B:80

#cc9e9dの配色パターン