#b59dcc

Hexadecimal Color Code

R:181 G:157 B:204

H:271 S:23 B:80

L*:68.23 a*:17.77 b*:-20.78

C:35% M:43% Y:2% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #cc9d9d H:360 S:23 B:80 #cc9da5 H:350 S:23 B:80 #cc9dad H:340 S:23 B:80 #cc9db5 H:330 S:23 B:80 #cc9dbc H:320 S:23 B:80 #cc9dc4 H:310 S:23 B:80 #cc9dcc H:300 S:23 B:80 #c49dcc H:290 S:23 B:80 #bc9dcc H:280 S:23 B:80 #b59dcc H:270 S:23 B:80 #ad9dcc H:260 S:23 B:80 #a59dcc H:250 S:23 B:80 #9d9dcc H:240 S:23 B:80 #9da5cc H:230 S:23 B:80 #9dadcc H:220 S:23 B:80 #9db5cc H:210 S:23 B:80 #9dbccc H:200 S:23 B:80 #9dc4cc H:190 S:23 B:80 #9dcccc H:180 S:23 B:80 #9dccc4 H:170 S:23 B:80 #9dccbc H:160 S:23 B:80 #9dccb5 H:150 S:23 B:80 #9dccad H:140 S:23 B:80 #9dcca5 H:130 S:23 B:80 #9dcc9d H:120 S:23 B:80 #a5cc9d H:110 S:23 B:80 #adcc9d H:100 S:23 B:80 #b5cc9d H:90 S:23 B:80 #bccc9d H:80 S:23 B:80 #c4cc9d H:70 S:23 B:80 #cccc9d H:60 S:23 B:80 #ccc49d H:50 S:23 B:80 #ccbc9d H:40 S:23 B:80 #ccb59d H:30 S:23 B:80 #ccad9d H:20 S:23 B:80 #cca59d H:10 S:23 B:80 #cc9d9d H:0 S:23 B:80
明度 #e3c4ff H:271 S:23 B:100 #ccb1e6 H:271 S:23 B:90 #b59dcc H:271 S:23 B:80 #9f89b3 H:271 S:23 B:70 #887699 H:271 S:23 B:60 #716280 H:271 S:23 B:50 #5b4f66 H:271 S:23 B:40 #443b4d H:271 S:23 B:30 #2d2733 H:271 S:23 B:20 #17141a H:271 S:23 B:10 #000000 H:271 S:23 B:0
彩度 #6900cc H:271 S:100 B:80 #7314cc H:271 S:90 B:80 #7d29cc H:271 S:80 B:80 #873dcc H:271 S:70 B:80 #9152cc H:271 S:60 B:80 #9b66cc H:271 S:50 B:80 #a57acc H:271 S:40 B:80 #ae8fcc H:271 S:30 B:80 #b8a3cc H:271 S:20 B:80 #c2b8cc H:271 S:10 B:80 #cccccc H:271 S:0 B:80
補色 #cbcc9d H:61 S:23 B:80 #b4cc9d H:91 S:23 B:80 #9dcc9e H:121 S:23 B:80
類似色 #9db4cc H:211 S:23 B:80 #9da8cc H:226 S:23 B:80 #9e9dcc H:241 S:23 B:80 #aa9dcc H:256 S:23 B:80 #b59dcc H:271 S:23 B:80 #c19dcc H:286 S:23 B:80 #cc9dcb H:301 S:23 B:80 #cc9dbf H:316 S:23 B:80 #cc9db4 H:331 S:23 B:80

#b59dccの配色パターン