#9dccc4

Hexadecimal Color Code

R:157 G:204 B:196

H:170 S:23 B:80

L*:78.65 a*:-16.99 b*:-1.03

C:43% M:9% Y:28% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc9d9d H:360 S:23 B:80 #cc9da5 H:350 S:23 B:80 #cc9dad H:340 S:23 B:80 #cc9db5 H:330 S:23 B:80 #cc9dbc H:320 S:23 B:80 #cc9dc4 H:310 S:23 B:80 #cc9dcc H:300 S:23 B:80 #c49dcc H:290 S:23 B:80 #bc9dcc H:280 S:23 B:80 #b59dcc H:270 S:23 B:80 #ad9dcc H:260 S:23 B:80 #a59dcc H:250 S:23 B:80 #9d9dcc H:240 S:23 B:80 #9da5cc H:230 S:23 B:80 #9dadcc H:220 S:23 B:80 #9db5cc H:210 S:23 B:80 #9dbccc H:200 S:23 B:80 #9dc4cc H:190 S:23 B:80 #9dcccc H:180 S:23 B:80 #9dccc4 H:170 S:23 B:80 #9dccbc H:160 S:23 B:80 #9dccb5 H:150 S:23 B:80 #9dccad H:140 S:23 B:80 #9dcca5 H:130 S:23 B:80 #9dcc9d H:120 S:23 B:80 #a5cc9d H:110 S:23 B:80 #adcc9d H:100 S:23 B:80 #b5cc9d H:90 S:23 B:80 #bccc9d H:80 S:23 B:80 #c4cc9d H:70 S:23 B:80 #cccc9d H:60 S:23 B:80 #ccc49d H:50 S:23 B:80 #ccbc9d H:40 S:23 B:80 #ccb59d H:30 S:23 B:80 #ccad9d H:20 S:23 B:80 #cca59d H:10 S:23 B:80 #cc9d9d H:0 S:23 B:80
明度 #c4fff5 H:170 S:23 B:100 #b1e6dd H:170 S:23 B:90 #9dccc4 H:170 S:23 B:80 #89b3ac H:170 S:23 B:70 #769993 H:170 S:23 B:60 #62807b H:170 S:23 B:50 #4f6662 H:170 S:23 B:40 #3b4d4a H:170 S:23 B:30 #273331 H:170 S:23 B:20 #141a19 H:170 S:23 B:10 #000000 H:170 S:23 B:0
彩度 #00ccaa H:170 S:100 B:80 #14ccad H:170 S:90 B:80 #29ccb1 H:170 S:80 B:80 #3dccb4 H:170 S:70 B:80 #52ccb8 H:170 S:60 B:80 #66ccbb H:170 S:50 B:80 #7accbe H:170 S:40 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #cccccc H:170 S:0 B:80
補色 #cc9dbc H:320 S:23 B:80 #cc9da5 H:350 S:23 B:80 #ccad9d H:20 S:23 B:80
類似色 #a5cc9d H:110 S:23 B:80 #9dcca1 H:125 S:23 B:80 #9dccad H:140 S:23 B:80 #9dccb8 H:155 S:23 B:80 #9dccc4 H:170 S:23 B:80 #9dc8cc H:185 S:23 B:80 #9dbccc H:200 S:23 B:80 #9db1cc H:215 S:23 B:80 #9da5cc H:230 S:23 B:80

#9dccc4の配色パターン