#cca59d

Hexadecimal Color Code

R:204 G:165 B:157

H:10 S:23 B:80

L*:70.99 a*:13.09 b*:9.56

C:24% M:41% Y:34% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc9d9d H:360 S:23 B:80 #cc9da5 H:350 S:23 B:80 #cc9dad H:340 S:23 B:80 #cc9db5 H:330 S:23 B:80 #cc9dbc H:320 S:23 B:80 #cc9dc4 H:310 S:23 B:80 #cc9dcc H:300 S:23 B:80 #c49dcc H:290 S:23 B:80 #bc9dcc H:280 S:23 B:80 #b59dcc H:270 S:23 B:80 #ad9dcc H:260 S:23 B:80 #a59dcc H:250 S:23 B:80 #9d9dcc H:240 S:23 B:80 #9da5cc H:230 S:23 B:80 #9dadcc H:220 S:23 B:80 #9db5cc H:210 S:23 B:80 #9dbccc H:200 S:23 B:80 #9dc4cc H:190 S:23 B:80 #9dcccc H:180 S:23 B:80 #9dccc4 H:170 S:23 B:80 #9dccbc H:160 S:23 B:80 #9dccb5 H:150 S:23 B:80 #9dccad H:140 S:23 B:80 #9dcca5 H:130 S:23 B:80 #9dcc9d H:120 S:23 B:80 #a5cc9d H:110 S:23 B:80 #adcc9d H:100 S:23 B:80 #b5cc9d H:90 S:23 B:80 #bccc9d H:80 S:23 B:80 #c4cc9d H:70 S:23 B:80 #cccc9d H:60 S:23 B:80 #ccc49d H:50 S:23 B:80 #ccbc9d H:40 S:23 B:80 #ccb59d H:30 S:23 B:80 #ccad9d H:20 S:23 B:80 #cca59d H:10 S:23 B:80 #cc9d9d H:0 S:23 B:80
明度 #ffcec4 H:10 S:23 B:100 #e6bab1 H:10 S:23 B:90 #cca59d H:10 S:23 B:80 #b39089 H:10 S:23 B:70 #997c76 H:10 S:23 B:60 #806762 H:10 S:23 B:50 #66524f H:10 S:23 B:40 #4d3e3b H:10 S:23 B:30 #332927 H:10 S:23 B:20 #1a1514 H:10 S:23 B:10 #000000 H:10 S:23 B:0
彩度 #cc2200 H:10 S:100 B:80 #cc3314 H:10 S:90 B:80 #cc4429 H:10 S:80 B:80 #cc553d H:10 S:70 B:80 #cc6652 H:10 S:60 B:80 #cc7766 H:10 S:50 B:80 #cc887a H:10 S:40 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #cccccc H:10 S:0 B:80
補色 #9dccbc H:160 S:23 B:80 #9dc4cc H:190 S:23 B:80 #9dadcc H:220 S:23 B:80
類似色 #ccc49d H:50 S:23 B:80 #ccb89d H:35 S:23 B:80 #ccad9d H:20 S:23 B:80 #cca19d H:5 S:23 B:80 #cca59d H:10 S:23 B:80 #ccb19d H:25 S:23 B:80 #ccbc9d H:40 S:23 B:80 #ccc89d H:55 S:23 B:80 #c4cc9d H:70 S:23 B:80

#cca59dの配色パターン