#8dcccc

Hexadecimal Color Code

R:141 G:204 B:204

H:180 S:31 B:80

L*:77.99 a*:-19.91 b*:-6.41

C:49% M:7% Y:25% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc8d8d H:360 S:31 B:80 #cc8d97 H:350 S:31 B:80 #cc8da2 H:340 S:31 B:80 #cc8dac H:330 S:31 B:80 #cc8db7 H:320 S:31 B:80 #cc8dc1 H:310 S:31 B:80 #cc8dcc H:300 S:31 B:80 #c18dcc H:290 S:31 B:80 #b78dcc H:280 S:31 B:80 #ac8dcc H:270 S:31 B:80 #a28dcc H:260 S:31 B:80 #978dcc H:250 S:31 B:80 #8d8dcc H:240 S:31 B:80 #8d97cc H:230 S:31 B:80 #8da2cc H:220 S:31 B:80 #8daccc H:210 S:31 B:80 #8db7cc H:200 S:31 B:80 #8dc1cc H:190 S:31 B:80 #8dcccc H:180 S:31 B:80 #8dccc1 H:170 S:31 B:80 #8dccb7 H:160 S:31 B:80 #8dccac H:150 S:31 B:80 #8dcca2 H:140 S:31 B:80 #8dcc97 H:130 S:31 B:80 #8dcc8d H:120 S:31 B:80 #97cc8d H:110 S:31 B:80 #a2cc8d H:100 S:31 B:80 #accc8d H:90 S:31 B:80 #b7cc8d H:80 S:31 B:80 #c1cc8d H:70 S:31 B:80 #cccc8d H:60 S:31 B:80 #ccc18d H:50 S:31 B:80 #ccb78d H:40 S:31 B:80 #ccac8d H:30 S:31 B:80 #cca28d H:20 S:31 B:80 #cc978d H:10 S:31 B:80 #cc8d8d H:0 S:31 B:80
明度 #b0ffff H:180 S:31 B:100 #9ee6e6 H:180 S:31 B:90 #8dcccc H:180 S:31 B:80 #7bb3b3 H:180 S:31 B:70 #6a9999 H:180 S:31 B:60 #588080 H:180 S:31 B:50 #466666 H:180 S:31 B:40 #354d4d H:180 S:31 B:30 #233333 H:180 S:31 B:20 #121a1a H:180 S:31 B:10 #000000 H:180 S:31 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #cc8dac H:330 S:31 B:80 #cc8d8d H:360 S:31 B:80 #ccac8d H:30 S:31 B:80
類似色 #8dcc8d H:120 S:31 B:80 #8dcc9d H:135 S:31 B:80 #8dccac H:150 S:31 B:80 #8dccbc H:165 S:31 B:80 #8dcccc H:180 S:31 B:80 #8dbccc H:195 S:31 B:80 #8daccc H:210 S:31 B:80 #8d9dcc H:225 S:31 B:80 #8d8dcc H:240 S:31 B:80

#8dccccの配色パターン