#cc8c7c

Hexadecimal Color Code

R:204 G:140 B:124

H:12 S:39 B:80

L*:64.2 a*:22.38 b*:18.4

C:24% M:54% Y:47% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc7c7c H:360 S:39 B:80 #cc7c8a H:350 S:39 B:80 #cc7c97 H:340 S:39 B:80 #cc7ca4 H:330 S:39 B:80 #cc7cb1 H:320 S:39 B:80 #cc7cbf H:310 S:39 B:80 #cc7ccc H:300 S:39 B:80 #bf7ccc H:290 S:39 B:80 #b17ccc H:280 S:39 B:80 #a47ccc H:270 S:39 B:80 #977ccc H:260 S:39 B:80 #8a7ccc H:250 S:39 B:80 #7c7ccc H:240 S:39 B:80 #7c8acc H:230 S:39 B:80 #7c97cc H:220 S:39 B:80 #7ca4cc H:210 S:39 B:80 #7cb1cc H:200 S:39 B:80 #7cbfcc H:190 S:39 B:80 #7ccccc H:180 S:39 B:80 #7cccbf H:170 S:39 B:80 #7cccb1 H:160 S:39 B:80 #7ccca4 H:150 S:39 B:80 #7ccc97 H:140 S:39 B:80 #7ccc8a H:130 S:39 B:80 #7ccc7c H:120 S:39 B:80 #8acc7c H:110 S:39 B:80 #97cc7c H:100 S:39 B:80 #a4cc7c H:90 S:39 B:80 #b1cc7c H:80 S:39 B:80 #bfcc7c H:70 S:39 B:80 #cccc7c H:60 S:39 B:80 #ccbf7c H:50 S:39 B:80 #ccb17c H:40 S:39 B:80 #cca47c H:30 S:39 B:80 #cc977c H:20 S:39 B:80 #cc8a7c H:10 S:39 B:80 #cc7c7c H:0 S:39 B:80
明度 #ffaf9c H:12 S:39 B:100 #e69e8c H:12 S:39 B:90 #cc8c7c H:12 S:39 B:80 #b37b6d H:12 S:39 B:70 #99695d H:12 S:39 B:60 #80584e H:12 S:39 B:50 #66463e H:12 S:39 B:40 #4d352f H:12 S:39 B:30 #33231f H:12 S:39 B:20 #1a1210 H:12 S:39 B:10 #000000 H:12 S:39 B:0
彩度 #cc2900 H:12 S:100 B:80 #cc3914 H:12 S:90 B:80 #cc4929 H:12 S:80 B:80 #cc5a3d H:12 S:70 B:80 #cc6a52 H:12 S:60 B:80 #cc7a66 H:12 S:50 B:80 #cc8b7a H:12 S:40 B:80 #cc9b8f H:12 S:30 B:80 #ccaba3 H:12 S:20 B:80 #ccbcb8 H:12 S:10 B:80 #cccccc H:12 S:0 B:80
補色 #7cccb4 H:162 S:39 B:80 #7cbccc H:192 S:39 B:80 #7c94cc H:222 S:39 B:80
類似色 #ccbc7c H:48 S:39 B:80 #cca87c H:33 S:39 B:80 #cc947c H:18 S:39 B:80 #cc807c H:3 S:39 B:80 #cc8c7c H:12 S:39 B:80 #cca07c H:27 S:39 B:80 #ccb47c H:42 S:39 B:80 #ccc87c H:57 S:39 B:80 #bccc7c H:72 S:39 B:80

#cc8c7cの配色パターン