#cc8a7e

Hexadecimal Color Code

R:204 G:138 B:126

H:9 S:38 B:80

L*:63.77 a*:23.71 b*:16.69

C:24% M:55% Y:46% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc7e7e H:360 S:38 B:80 #cc7e8b H:350 S:38 B:80 #cc7e98 H:340 S:38 B:80 #cc7ea5 H:330 S:38 B:80 #cc7eb2 H:320 S:38 B:80 #cc7ebf H:310 S:38 B:80 #cc7ecc H:300 S:38 B:80 #bf7ecc H:290 S:38 B:80 #b27ecc H:280 S:38 B:80 #a57ecc H:270 S:38 B:80 #987ecc H:260 S:38 B:80 #8b7ecc H:250 S:38 B:80 #7e7ecc H:240 S:38 B:80 #7e8bcc H:230 S:38 B:80 #7e98cc H:220 S:38 B:80 #7ea5cc H:210 S:38 B:80 #7eb2cc H:200 S:38 B:80 #7ebfcc H:190 S:38 B:80 #7ecccc H:180 S:38 B:80 #7eccbf H:170 S:38 B:80 #7eccb2 H:160 S:38 B:80 #7ecca5 H:150 S:38 B:80 #7ecc98 H:140 S:38 B:80 #7ecc8b H:130 S:38 B:80 #7ecc7e H:120 S:38 B:80 #8bcc7e H:110 S:38 B:80 #98cc7e H:100 S:38 B:80 #a5cc7e H:90 S:38 B:80 #b2cc7e H:80 S:38 B:80 #bfcc7e H:70 S:38 B:80 #cccc7e H:60 S:38 B:80 #ccbf7e H:50 S:38 B:80 #ccb27e H:40 S:38 B:80 #cca57e H:30 S:38 B:80 #cc987e H:20 S:38 B:80 #cc8b7e H:10 S:38 B:80 #cc7e7e H:0 S:38 B:80
明度 #ffad9e H:9 S:38 B:100 #e69b8e H:9 S:38 B:90 #cc8a7e H:9 S:38 B:80 #b3796f H:9 S:38 B:70 #99685f H:9 S:38 B:60 #80564f H:9 S:38 B:50 #66453f H:9 S:38 B:40 #4d342f H:9 S:38 B:30 #332320 H:9 S:38 B:20 #1a1110 H:9 S:38 B:10 #000000 H:9 S:38 B:0
彩度 #cc1f00 H:9 S:100 B:80 #cc3014 H:9 S:90 B:80 #cc4129 H:9 S:80 B:80 #cc533d H:9 S:70 B:80 #cc6452 H:9 S:60 B:80 #cc7566 H:9 S:50 B:80 #cc877a H:9 S:40 B:80 #cc988f H:9 S:30 B:80 #cca9a3 H:9 S:20 B:80 #ccbbb8 H:9 S:10 B:80 #cccccc H:9 S:0 B:80
補色 #7eccb1 H:159 S:38 B:80 #7ec0cc H:189 S:38 B:80 #7e9acc H:219 S:38 B:80
類似色 #ccc07e H:51 S:38 B:80 #ccad7e H:36 S:38 B:80 #cc9a7e H:21 S:38 B:80 #cc867e H:6 S:38 B:80 #cc8a7e H:9 S:38 B:80 #cc9d7e H:24 S:38 B:80 #ccb17e H:39 S:38 B:80 #ccc47e H:54 S:38 B:80 #c0cc7e H:69 S:38 B:80

#cc8a7eの配色パターン