#fac8fa

Hexadecimal Color Code

R:250 G:200 B:250

H:300 S:20 B:98

L*:86.27 a*:25.94 b*:-17.79

C:9% M:29% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fac8c8 H:360 S:20 B:98 #fac8d0 H:350 S:20 B:98 #fac8d9 H:340 S:20 B:98 #fac8e1 H:330 S:20 B:98 #fac8e9 H:320 S:20 B:98 #fac8f2 H:310 S:20 B:98 #fac8fa H:300 S:20 B:98 #f2c8fa H:290 S:20 B:98 #e9c8fa H:280 S:20 B:98 #e1c8fa H:270 S:20 B:98 #d9c8fa H:260 S:20 B:98 #d0c8fa H:250 S:20 B:98 #c8c8fa H:240 S:20 B:98 #c8d0fa H:230 S:20 B:98 #c8d9fa H:220 S:20 B:98 #c8e1fa H:210 S:20 B:98 #c8e9fa H:200 S:20 B:98 #c8f2fa H:190 S:20 B:98 #c8fafa H:180 S:20 B:98 #c8faf2 H:170 S:20 B:98 #c8fae9 H:160 S:20 B:98 #c8fae1 H:150 S:20 B:98 #c8fad9 H:140 S:20 B:98 #c8fad0 H:130 S:20 B:98 #c8fac8 H:120 S:20 B:98 #d0fac8 H:110 S:20 B:98 #d9fac8 H:100 S:20 B:98 #e1fac8 H:90 S:20 B:98 #e9fac8 H:80 S:20 B:98 #f2fac8 H:70 S:20 B:98 #fafac8 H:60 S:20 B:98 #faf2c8 H:50 S:20 B:98 #fae9c8 H:40 S:20 B:98 #fae1c8 H:30 S:20 B:98 #fad9c8 H:20 S:20 B:98 #fad0c8 H:10 S:20 B:98 #fac8c8 H:0 S:20 B:98
明度 #ffccff H:300 S:20 B:100 #e6b8e6 H:300 S:20 B:90 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #b38fb3 H:300 S:20 B:70 #997a99 H:300 S:20 B:60 #806680 H:300 S:20 B:50 #665266 H:300 S:20 B:40 #4d3d4d H:300 S:20 B:30 #332933 H:300 S:20 B:20 #1a141a H:300 S:20 B:10 #000000 H:300 S:20 B:0
彩度 #fa00fa H:300 S:100 B:98 #fa19fa H:300 S:90 B:98 #fa32fa H:300 S:80 B:98 #fa4bfa H:300 S:70 B:98 #fa64fa H:300 S:60 B:98 #fa7dfa H:300 S:50 B:98 #fa96fa H:300 S:40 B:98 #faaffa H:300 S:30 B:98 #fac8fa H:300 S:20 B:98 #fae1fa H:300 S:10 B:98 #fafafa H:300 S:0 B:98
補色 #e1fac8 H:90 S:20 B:98 #c8fac8 H:120 S:20 B:98 #c8fae1 H:150 S:20 B:98
類似色 #c8c8fa H:240 S:20 B:98 #d4c8fa H:255 S:20 B:98 #e1c8fa H:270 S:20 B:98 #edc8fa H:285 S:20 B:98 #fac8fa H:300 S:20 B:98 #fac8ed H:315 S:20 B:98 #fac8e1 H:330 S:20 B:98 #fac8d4 H:345 S:20 B:98 #fac8c8 H:360 S:20 B:98

#fac8faの配色パターン