#8ccfcf

Hexadecimal Color Code

R:140 G:207 B:207

H:180 S:32 B:81

L*:78.87 a*:-21 b*:-6.74

C:49% M:5% Y:24% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cf8c8c H:360 S:32 B:81 #cf8c97 H:350 S:32 B:81 #cf8ca2 H:340 S:32 B:81 #cf8cae H:330 S:32 B:81 #cf8cb9 H:320 S:32 B:81 #cf8cc4 H:310 S:32 B:81 #cf8ccf H:300 S:32 B:81 #c48ccf H:290 S:32 B:81 #b98ccf H:280 S:32 B:81 #ae8ccf H:270 S:32 B:81 #a28ccf H:260 S:32 B:81 #978ccf H:250 S:32 B:81 #8c8ccf H:240 S:32 B:81 #8c97cf H:230 S:32 B:81 #8ca2cf H:220 S:32 B:81 #8caecf H:210 S:32 B:81 #8cb9cf H:200 S:32 B:81 #8cc4cf H:190 S:32 B:81 #8ccfcf H:180 S:32 B:81 #8ccfc4 H:170 S:32 B:81 #8ccfb9 H:160 S:32 B:81 #8ccfae H:150 S:32 B:81 #8ccfa2 H:140 S:32 B:81 #8ccf97 H:130 S:32 B:81 #8ccf8c H:120 S:32 B:81 #97cf8c H:110 S:32 B:81 #a2cf8c H:100 S:32 B:81 #aecf8c H:90 S:32 B:81 #b9cf8c H:80 S:32 B:81 #c4cf8c H:70 S:32 B:81 #cfcf8c H:60 S:32 B:81 #cfc48c H:50 S:32 B:81 #cfb98c H:40 S:32 B:81 #cfae8c H:30 S:32 B:81 #cfa28c H:20 S:32 B:81 #cf978c H:10 S:32 B:81 #cf8c8c H:0 S:32 B:81
明度 #adffff H:180 S:32 B:100 #9ce6e6 H:180 S:32 B:90 #8bcccc H:180 S:32 B:80 #79b3b3 H:180 S:32 B:70 #689999 H:180 S:32 B:60 #578080 H:180 S:32 B:50 #456666 H:180 S:32 B:40 #344d4d H:180 S:32 B:30 #233333 H:180 S:32 B:20 #111a1a H:180 S:32 B:10 #000000 H:180 S:32 B:0
彩度 #00cfcf H:180 S:100 B:81 #15cfcf H:180 S:90 B:81 #29cfcf H:180 S:80 B:81 #3ecfcf H:180 S:70 B:81 #53cfcf H:180 S:60 B:81 #67cfcf H:180 S:50 B:81 #7ccfcf H:180 S:40 B:81 #91cfcf H:180 S:30 B:81 #a5cfcf H:180 S:20 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #cfcfcf H:180 S:0 B:81
補色 #cf8cae H:330 S:32 B:81 #cf8c8c H:360 S:32 B:81 #cfae8c H:30 S:32 B:81
類似色 #8ccf8c H:120 S:32 B:81 #8ccf9d H:135 S:32 B:81 #8ccfae H:150 S:32 B:81 #8ccfbe H:165 S:32 B:81 #8ccfcf H:180 S:32 B:81 #8cbecf H:195 S:32 B:81 #8caecf H:210 S:32 B:81 #8c9dcf H:225 S:32 B:81 #8c8ccf H:240 S:32 B:81

#8ccfcfの配色パターン