#7ccfcf

Hexadecimal Color Code

R:124 G:207 B:207

H:180 S:40 B:81

L*:78.11 a*:-25.19 b*:-7.93

C:53% M:2% Y:26% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cf7c7c H:360 S:40 B:81 #cf7c8a H:350 S:40 B:81 #cf7c97 H:340 S:40 B:81 #cf7ca5 H:330 S:40 B:81 #cf7cb3 H:320 S:40 B:81 #cf7cc1 H:310 S:40 B:81 #cf7ccf H:300 S:40 B:81 #c17ccf H:290 S:40 B:81 #b37ccf H:280 S:40 B:81 #a57ccf H:270 S:40 B:81 #977ccf H:260 S:40 B:81 #8a7ccf H:250 S:40 B:81 #7c7ccf H:240 S:40 B:81 #7c8acf H:230 S:40 B:81 #7c97cf H:220 S:40 B:81 #7ca5cf H:210 S:40 B:81 #7cb3cf H:200 S:40 B:81 #7cc1cf H:190 S:40 B:81 #7ccfcf H:180 S:40 B:81 #7ccfc1 H:170 S:40 B:81 #7ccfb3 H:160 S:40 B:81 #7ccfa5 H:150 S:40 B:81 #7ccf97 H:140 S:40 B:81 #7ccf8a H:130 S:40 B:81 #7ccf7c H:120 S:40 B:81 #8acf7c H:110 S:40 B:81 #97cf7c H:100 S:40 B:81 #a5cf7c H:90 S:40 B:81 #b3cf7c H:80 S:40 B:81 #c1cf7c H:70 S:40 B:81 #cfcf7c H:60 S:40 B:81 #cfc17c H:50 S:40 B:81 #cfb37c H:40 S:40 B:81 #cfa57c H:30 S:40 B:81 #cf977c H:20 S:40 B:81 #cf8a7c H:10 S:40 B:81 #cf7c7c H:0 S:40 B:81
明度 #99ffff H:180 S:40 B:100 #8ae6e6 H:180 S:40 B:90 #7acccc H:180 S:40 B:80 #6bb3b3 H:180 S:40 B:70 #5c9999 H:180 S:40 B:60 #4d8080 H:180 S:40 B:50 #3d6666 H:180 S:40 B:40 #2e4d4d H:180 S:40 B:30 #1f3333 H:180 S:40 B:20 #0f1a1a H:180 S:40 B:10 #000000 H:180 S:40 B:0
彩度 #00cfcf H:180 S:100 B:81 #15cfcf H:180 S:90 B:81 #29cfcf H:180 S:80 B:81 #3ecfcf H:180 S:70 B:81 #53cfcf H:180 S:60 B:81 #67cfcf H:180 S:50 B:81 #7ccfcf H:180 S:40 B:81 #91cfcf H:180 S:30 B:81 #a5cfcf H:180 S:20 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #cfcfcf H:180 S:0 B:81
補色 #cf7ca5 H:330 S:40 B:81 #cf7c7c H:360 S:40 B:81 #cfa57c H:30 S:40 B:81
類似色 #7ccf7c H:120 S:40 B:81 #7ccf91 H:135 S:40 B:81 #7ccfa5 H:150 S:40 B:81 #7ccfba H:165 S:40 B:81 #7ccfcf H:180 S:40 B:81 #7cbacf H:195 S:40 B:81 #7ca5cf H:210 S:40 B:81 #7c91cf H:225 S:40 B:81 #7c7ccf H:240 S:40 B:81

#7ccfcfの配色パターン