#ffc2eb

Hexadecimal Color Code

R:255 G:194 B:235

H:320 S:24 B:100

L*:84.91 a*:28.13 b*:-11.8

C:3% M:34% Y:0% K:0%

淡い赤紫系の色

色相 #ffc2c2 H:360 S:24 B:100 #ffc2cc H:350 S:24 B:100 #ffc2d6 H:340 S:24 B:100 #ffc2e0 H:330 S:24 B:100 #ffc2eb H:320 S:24 B:100 #ffc2f5 H:310 S:24 B:100 #ffc2ff H:300 S:24 B:100 #f5c2ff H:290 S:24 B:100 #ebc2ff H:280 S:24 B:100 #e0c2ff H:270 S:24 B:100 #d6c2ff H:260 S:24 B:100 #ccc2ff H:250 S:24 B:100 #c2c2ff H:240 S:24 B:100 #c2ccff H:230 S:24 B:100 #c2d6ff H:220 S:24 B:100 #c2e0ff H:210 S:24 B:100 #c2ebff H:200 S:24 B:100 #c2f5ff H:190 S:24 B:100 #c2ffff H:180 S:24 B:100 #c2fff5 H:170 S:24 B:100 #c2ffeb H:160 S:24 B:100 #c2ffe0 H:150 S:24 B:100 #c2ffd6 H:140 S:24 B:100 #c2ffcc H:130 S:24 B:100 #c2ffc2 H:120 S:24 B:100 #ccffc2 H:110 S:24 B:100 #d6ffc2 H:100 S:24 B:100 #e0ffc2 H:90 S:24 B:100 #ebffc2 H:80 S:24 B:100 #f5ffc2 H:70 S:24 B:100 #ffffc2 H:60 S:24 B:100 #fff5c2 H:50 S:24 B:100 #ffebc2 H:40 S:24 B:100 #ffe0c2 H:30 S:24 B:100 #ffd6c2 H:20 S:24 B:100 #ffccc2 H:10 S:24 B:100 #ffc2c2 H:0 S:24 B:100
明度 #ffc2eb H:320 S:24 B:100 #e6aed3 H:320 S:24 B:90 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #b388a4 H:320 S:24 B:70 #99748d H:320 S:24 B:60 #806175 H:320 S:24 B:50 #664e5e H:320 S:24 B:40 #4d3a46 H:320 S:24 B:30 #33272f H:320 S:24 B:20 #1a1317 H:320 S:24 B:10 #000000 H:320 S:24 B:0
彩度 #ff00aa H:320 S:100 B:100 #ff1ab3 H:320 S:90 B:100 #ff33bb H:320 S:80 B:100 #ff4dc4 H:320 S:70 B:100 #ff66cc H:320 S:60 B:100 #ff80d5 H:320 S:50 B:100 #ff99dd H:320 S:40 B:100 #ffb3e6 H:320 S:30 B:100 #ffccee H:320 S:20 B:100 #ffe6f7 H:320 S:10 B:100 #ffffff H:320 S:0 B:100
補色 #ccffc2 H:110 S:24 B:100 #c2ffd6 H:140 S:24 B:100 #c2fff5 H:170 S:24 B:100
類似色 #d6c2ff H:260 S:24 B:100 #e6c2ff H:275 S:24 B:100 #f5c2ff H:290 S:24 B:100 #ffc2fa H:305 S:24 B:100 #ffc2eb H:320 S:24 B:100 #ffc2db H:335 S:24 B:100 #ffc2cc H:350 S:24 B:100 #ffc7c2 H:5 S:24 B:100 #ffd6c2 H:20 S:24 B:100

#ffc2ebの配色パターン