#ffcbb8

Hexadecimal Color Code

R:255 G:203 B:184

H:16 S:28 B:100

L*:85.72 a*:15.74 b*:16.49

C:0% M:30% Y:25% K:0%

淡い赤系の色

色相 #ffb8b8 H:360 S:28 B:100 #ffb8c4 H:350 S:28 B:100 #ffb8cf H:340 S:28 B:100 #ffb8db H:330 S:28 B:100 #ffb8e7 H:320 S:28 B:100 #ffb8f3 H:310 S:28 B:100 #ffb8ff H:300 S:28 B:100 #f3b8ff H:290 S:28 B:100 #e7b8ff H:280 S:28 B:100 #dbb8ff H:270 S:28 B:100 #cfb8ff H:260 S:28 B:100 #c4b8ff H:250 S:28 B:100 #b8b8ff H:240 S:28 B:100 #b8c4ff H:230 S:28 B:100 #b8cfff H:220 S:28 B:100 #b8dbff H:210 S:28 B:100 #b8e7ff H:200 S:28 B:100 #b8f3ff H:190 S:28 B:100 #b8ffff H:180 S:28 B:100 #b8fff3 H:170 S:28 B:100 #b8ffe7 H:160 S:28 B:100 #b8ffdb H:150 S:28 B:100 #b8ffcf H:140 S:28 B:100 #b8ffc4 H:130 S:28 B:100 #b8ffb8 H:120 S:28 B:100 #c4ffb8 H:110 S:28 B:100 #cfffb8 H:100 S:28 B:100 #dbffb8 H:90 S:28 B:100 #e7ffb8 H:80 S:28 B:100 #f3ffb8 H:70 S:28 B:100 #ffffb8 H:60 S:28 B:100 #fff3b8 H:50 S:28 B:100 #ffe7b8 H:40 S:28 B:100 #ffdbb8 H:30 S:28 B:100 #ffcfb8 H:20 S:28 B:100 #ffc4b8 H:10 S:28 B:100 #ffb8b8 H:0 S:28 B:100
明度 #ffcbb8 H:16 S:28 B:100 #e6b6a5 H:16 S:28 B:90 #cca293 H:16 S:28 B:80 #b38e81 H:16 S:28 B:70 #997a6e H:16 S:28 B:60 #80655c H:16 S:28 B:50 #665149 H:16 S:28 B:40 #4d3d37 H:16 S:28 B:30 #332925 H:16 S:28 B:20 #1a1412 H:16 S:28 B:10 #000000 H:16 S:28 B:0
彩度 #ff4400 H:16 S:100 B:100 #ff571a H:16 S:90 B:100 #ff6933 H:16 S:80 B:100 #ff7c4d H:16 S:70 B:100 #ff8f66 H:16 S:60 B:100 #ffa280 H:16 S:50 B:100 #ffb499 H:16 S:40 B:100 #ffc7b3 H:16 S:30 B:100 #ffdacc H:16 S:20 B:100 #ffece6 H:16 S:10 B:100 #ffffff H:16 S:0 B:100
補色 #b8ffee H:166 S:28 B:100 #b8ecff H:196 S:28 B:100 #b8c8ff H:226 S:28 B:100
類似色 #ffecb8 H:44 S:28 B:100 #ffdab8 H:29 S:28 B:100 #ffc8b8 H:14 S:28 B:100 #ffb9b8 H:1 S:28 B:100 #ffcbb8 H:16 S:28 B:100 #ffdcb8 H:31 S:28 B:100 #ffeeb8 H:46 S:28 B:100 #feffb8 H:61 S:28 B:100 #ecffb8 H:76 S:28 B:100

#ffcbb8の配色パターン