#ffc9b8

Hexadecimal Color Code

R:255 G:201 B:184

H:14 S:28 B:100

L*:85.24 a*:16.78 b*:15.82

C:0% M:31% Y:25% K:0%

淡い赤系の色

色相 #ffb8b8 H:360 S:28 B:100 #ffb8c4 H:350 S:28 B:100 #ffb8cf H:340 S:28 B:100 #ffb8db H:330 S:28 B:100 #ffb8e7 H:320 S:28 B:100 #ffb8f3 H:310 S:28 B:100 #ffb8ff H:300 S:28 B:100 #f3b8ff H:290 S:28 B:100 #e7b8ff H:280 S:28 B:100 #dbb8ff H:270 S:28 B:100 #cfb8ff H:260 S:28 B:100 #c4b8ff H:250 S:28 B:100 #b8b8ff H:240 S:28 B:100 #b8c4ff H:230 S:28 B:100 #b8cfff H:220 S:28 B:100 #b8dbff H:210 S:28 B:100 #b8e7ff H:200 S:28 B:100 #b8f3ff H:190 S:28 B:100 #b8ffff H:180 S:28 B:100 #b8fff3 H:170 S:28 B:100 #b8ffe7 H:160 S:28 B:100 #b8ffdb H:150 S:28 B:100 #b8ffcf H:140 S:28 B:100 #b8ffc4 H:130 S:28 B:100 #b8ffb8 H:120 S:28 B:100 #c4ffb8 H:110 S:28 B:100 #cfffb8 H:100 S:28 B:100 #dbffb8 H:90 S:28 B:100 #e7ffb8 H:80 S:28 B:100 #f3ffb8 H:70 S:28 B:100 #ffffb8 H:60 S:28 B:100 #fff3b8 H:50 S:28 B:100 #ffe7b8 H:40 S:28 B:100 #ffdbb8 H:30 S:28 B:100 #ffcfb8 H:20 S:28 B:100 #ffc4b8 H:10 S:28 B:100 #ffb8b8 H:0 S:28 B:100
明度 #ffc8b8 H:14 S:28 B:100 #e6b4a5 H:14 S:28 B:90 #cca093 H:14 S:28 B:80 #b38c81 H:14 S:28 B:70 #99786e H:14 S:28 B:60 #80645c H:14 S:28 B:50 #665049 H:14 S:28 B:40 #4d3c37 H:14 S:28 B:30 #332825 H:14 S:28 B:20 #1a1412 H:14 S:28 B:10 #000000 H:14 S:28 B:0
彩度 #ff3c00 H:14 S:100 B:100 #ff4f1a H:14 S:90 B:100 #ff6333 H:14 S:80 B:100 #ff764d H:14 S:70 B:100 #ff8a66 H:14 S:60 B:100 #ff9d80 H:14 S:50 B:100 #ffb199 H:14 S:40 B:100 #ffc4b3 H:14 S:30 B:100 #ffd8cc H:14 S:20 B:100 #ffebe6 H:14 S:10 B:100 #ffffff H:14 S:0 B:100
補色 #b8ffec H:164 S:28 B:100 #b8eeff H:194 S:28 B:100 #b8cbff H:224 S:28 B:100
類似色 #ffeeb8 H:46 S:28 B:100 #ffdcb8 H:31 S:28 B:100 #ffcbb8 H:16 S:28 B:100 #ffb9b8 H:1 S:28 B:100 #ffc8b8 H:14 S:28 B:100 #ffdab8 H:29 S:28 B:100 #ffecb8 H:44 S:28 B:100 #fffeb8 H:59 S:28 B:100 #eeffb8 H:74 S:28 B:100

#ffc9b8の配色パターン