#deb1de

Hexadecimal Color Code

R:222 G:177 B:222

H:300 S:20 B:87

L*:77.42 a*:23.88 b*:-16.37

C:17% M:38% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #deb1b1 H:360 S:20 B:87 #deb1b9 H:350 S:20 B:87 #deb1c0 H:340 S:20 B:87 #deb1c8 H:330 S:20 B:87 #deb1cf H:320 S:20 B:87 #deb1d6 H:310 S:20 B:87 #deb1de H:300 S:20 B:87 #d6b1de H:290 S:20 B:87 #cfb1de H:280 S:20 B:87 #c8b1de H:270 S:20 B:87 #c0b1de H:260 S:20 B:87 #b9b1de H:250 S:20 B:87 #b1b1de H:240 S:20 B:87 #b1b9de H:230 S:20 B:87 #b1c0de H:220 S:20 B:87 #b1c8de H:210 S:20 B:87 #b1cfde H:200 S:20 B:87 #b1d6de H:190 S:20 B:87 #b1dede H:180 S:20 B:87 #b1ded6 H:170 S:20 B:87 #b1decf H:160 S:20 B:87 #b1dec8 H:150 S:20 B:87 #b1dec0 H:140 S:20 B:87 #b1deb9 H:130 S:20 B:87 #b1deb1 H:120 S:20 B:87 #b9deb1 H:110 S:20 B:87 #c0deb1 H:100 S:20 B:87 #c8deb1 H:90 S:20 B:87 #cfdeb1 H:80 S:20 B:87 #d6deb1 H:70 S:20 B:87 #dedeb1 H:60 S:20 B:87 #ded6b1 H:50 S:20 B:87 #decfb1 H:40 S:20 B:87 #dec8b1 H:30 S:20 B:87 #dec0b1 H:20 S:20 B:87 #deb9b1 H:10 S:20 B:87 #deb1b1 H:0 S:20 B:87
明度 #ffccff H:300 S:20 B:100 #e6b8e6 H:300 S:20 B:90 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #b38fb3 H:300 S:20 B:70 #997a99 H:300 S:20 B:60 #806680 H:300 S:20 B:50 #665266 H:300 S:20 B:40 #4d3d4d H:300 S:20 B:30 #332933 H:300 S:20 B:20 #1a141a H:300 S:20 B:10 #000000 H:300 S:20 B:0
彩度 #de00de H:300 S:100 B:87 #de16de H:300 S:90 B:87 #de2cde H:300 S:80 B:87 #de43de H:300 S:70 B:87 #de59de H:300 S:60 B:87 #de6fde H:300 S:50 B:87 #de85de H:300 S:40 B:87 #de9bde H:300 S:30 B:87 #deb1de H:300 S:20 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dedede H:300 S:0 B:87
補色 #c8deb1 H:90 S:20 B:87 #b1deb1 H:120 S:20 B:87 #b1dec8 H:150 S:20 B:87
類似色 #b1b1de H:240 S:20 B:87 #bdb1de H:255 S:20 B:87 #c8b1de H:270 S:20 B:87 #d3b1de H:285 S:20 B:87 #deb1de H:300 S:20 B:87 #deb1d3 H:315 S:20 B:87 #deb1c8 H:330 S:20 B:87 #deb1bd H:345 S:20 B:87 #deb1b1 H:360 S:20 B:87

#deb1deの配色パターン